观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

生指李,狱凤寿方瞳。云仍今有鹊巢风。传家自得长年诀,狱凤安用人祈鹤与松。###shēng zhǐ lǐ ,shòu fāng tóng 。yún réng jīn yǒu què cháo fēng 。chuán jiā zì dé zhǎng nián jué ,ān yòng rén qí hè yǔ sōng 。

五甲科名 ,出重半生蹭蹬,出重胸中可谓忘奇。荣华外物,算岂是人为。自有吾身事业,最难得、□养亲时。萱堂好 ,紫鸾重诰,寿与岳山齐。###wǔ jiǎ kē míng ,bàn shēng cèng dēng ,xiōng zhōng kě wèi wàng qí  。róng huá wài wù  ,suàn qǐ shì rén wéi 。zì yǒu wú shēn shì yè ,zuì nán dé 、□yǎng qīn shí 。xuān táng hǎo ,zǐ luán zhòng gào  ,shòu yǔ yuè shān qí 。世间,狱凤欢乐事,狱凤争名蜗角,伐性蛾眉。谩须臾变化,苍狗云衣。那似千秋寿母,功名事 、分付吾儿。从今去 ,捧觞戏彩 ,双绶更相宜。###shì jiān ,huān lè shì ,zhēng míng wō jiǎo ,fá xìng é méi 。màn xū yú biàn huà ,cāng gǒu yún yī 。nà sì qiān qiū shòu mǔ ,gōng míng shì 、fèn fù wú ér 。cóng jīn qù ,pěng shāng xì cǎi ,shuāng shòu gèng xiàng yí 。

狱凤之杀出重围_91y-金币-回收上下

细数元正隔两朝。眼看杨柳又新条。岁寒独有江梅耐,出重曾伴瑶池下绛霄。###xì shù yuán zhèng gé liǎng cháo  。yǎn kàn yáng liǔ yòu xīn tiáo 。suì hán dú yǒu jiāng méi nài ,出重céng bàn yáo chí xià jiàng xiāo 。香篆袅,狱凤烛花烧。团栾喜气沸欢谣。慈祥自是长生乐,狱凤不用春醪飶与椒。###xiāng zhuàn niǎo ,zhú huā shāo 。tuán luán xǐ qì fèi huān yáo 。cí xiáng zì shì zhǎng shēng lè ,bú yòng chūn láo bì yǔ jiāo 。送了春归雨未收。雨肥梅子满枝头。心知办此和羹品,出重正为和羹国手谋。###sòng le chūn guī yǔ wèi shōu 。yǔ féi méi zǐ mǎn zhī tóu 。xīn zhī bàn cǐ hé gēng pǐn ,出重zhèng wéi hé gēng guó shǒu móu 。

狱凤之杀出重围_91y-金币-回收上下

_两荚,狱凤岁千秋。崧高神气禀公侯。好将一卷周公礼,狱凤起佐皇家定九州。###_liǎng jiá ,suì qiān qiū 。sōng gāo shén qì bǐng gōng hóu 。hǎo jiāng yī juàn zhōu gōng lǐ ,qǐ zuǒ huáng jiā dìng jiǔ zhōu 。曾宴瑶池万玉宫。鸾骖此日自从容。杓携鹑首坤维外,出重岁在降娄虎坎中。###céng yàn yáo chí wàn yù gōng 。luán cān cǐ rì zì cóng róng 。sháo xié chún shǒu kūn wéi wài ,出重suì zài jiàng lóu hǔ kǎn zhōng 。

狱凤之杀出重围_91y-金币-回收上下

生指李,狱凤寿方瞳。云仍今有鹊巢风。传家自得长年诀,狱凤安用人祈鹤与松。###shēng zhǐ lǐ ,shòu fāng tóng 。yún réng jīn yǒu què cháo fēng 。chuán jiā zì dé zhǎng nián jué ,ān yòng rén qí hè yǔ sōng 。

畴昔君王庆诞辰。欢传金母下瑶城。只应仙子陪仙仗,出重却向人间作寿星。###chóu xī jun1 wáng qìng dàn chén  。huān chuán jīn mǔ xià yáo chéng 。zhī yīng xiān zǐ péi xiān zhàng ,出重què xiàng rén jiān zuò shòu xīng 。羡君恰似老人星,狱凤长明无休息。好与中兴贤主,狱凤立维城勋绩 。###xiàn jun1 qià sì lǎo rén xīng ,zhǎng míng wú xiū xī 。hǎo yǔ zhōng xìng xián zhǔ ,lì wéi chéng xūn jì 。

流水奏鸣琴,出重风月净、出重天无星斗 。翠岚堆里,苍岩深处,满林霜腻,暗香冻了,那禁频嗅。###liú shuǐ zòu míng qín ,fēng yuè jìng 、tiān wú xīng dòu 。cuì lán duī lǐ ,cāng yán shēn chù ,mǎn lín shuāng nì ,àn xiāng dòng le ,nà jìn pín xiù 。马上再三回首。因记省、狱凤去年时候。十分全似,狱凤那人风韵,柔腰弄影,冰腮退粉做成清瘦。###mǎ shàng zài sān huí shǒu 。yīn jì shěng 、qù nián shí hòu 。shí fèn quán sì  ,nà rén fēng yùn ,róu yāo nòng yǐng ,bīng sāi tuì fěn zuò chéng qīng shòu 。

把酒相劳苦,出重月色耀天章。冰轮碾破寒碧,出重飞入酒樽凉。击节词人妙句,吸此清辉万丈,肺腑亦生光。揽袂欲仙举,逸兴共天长。###bǎ jiǔ xiàng láo kǔ ,yuè sè yào tiān zhāng 。bīng lún niǎn pò hán bì ,fēi rù jiǔ zūn liáng 。jī jiē cí rén miào jù ,xī cǐ qīng huī wàn zhàng ,fèi fǔ yì shēng guāng 。lǎn mèi yù xiān jǔ ,yì xìng gòng tiān zhǎng 。日边客 ,狱凤幕中俊,狱凤坐间狂 。浩歌清啸,恍然云海渺茫茫。唤醒谪仙苏二,何事常愁客少,更恐被云妨。月与人长好,广大醉为乡。###rì biān kè ,mù zhōng jun4 ,zuò jiān kuáng 。hào gē qīng xiào ,huǎng rán yún hǎi miǎo máng máng 。huàn xǐng zhé xiān sū èr ,hé shì cháng chóu kè shǎo ,gèng kǒng bèi yún fáng 。yuè yǔ rén zhǎng hǎo ,guǎng dà zuì wéi xiāng 。

Copyright © 2020 Powered by 苦瓜电影网   sitemap

回顶部