观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

好趁春晴连夜赏,歌神雨便一春休。草草杯盘不要收。才晓便扶头。###hǎo chèn chūn qíng lián yè shǎng ,歌神yǔ biàn yī chūn xiū 。cǎo cǎo bēi pán bú yào shōu 。cái xiǎo biàn fú tóu 。

窄样金杯教换了,请上房栊试听珊珊。莫教秋扇雪团团 。古今悲笑事,请上长付后人看。###zhǎi yàng jīn bēi jiāo huàn le ,fáng lóng shì tīng shān shān 。mò jiāo qiū shàn xuě tuán tuán 。gǔ jīn bēi xiào shì ,zhǎng fù hòu rén kàn 。记取桔槔春雨后 ,歌神短畦菊艾相连。拙於人处巧於天。君看流水地,歌神难得正方圆。###jì qǔ jú gāo chūn yǔ hòu ,duǎn qí jú ài xiàng lián 。zhuō yú rén chù qiǎo yú tiān 。jun1 kàn liú shuǐ dì ,nán dé zhèng fāng yuán 。

歌神请上车2017_91y-上下分-微信联系

晚岁躬耕不怨贫。支鸡斗酒聚比邻。都无晋宋之间事,请上自是羲皇以上人。###wǎn suì gōng gēng bú yuàn pín 。zhī jī dòu jiǔ jù bǐ lín 。dōu wú jìn sòng zhī jiān shì ,请上zì shì xī huáng yǐ shàng rén 。千载后,歌神百遍存 。更无一字不清真。若教王谢诸郎在,歌神未抵柴桑陌上尘。###qiān zǎi hòu  ,bǎi biàn cún 。gèng wú yī zì bú qīng zhēn 。ruò jiāo wáng xiè zhū láng zài ,wèi dǐ chái sāng mò shàng chén 。偶向停云堂上坐,请上晓猿夜鹤惊猜。主人何事太尘埃。低头还说向,请上被召又重来。###ǒu xiàng tíng yún táng shàng zuò ,xiǎo yuán yè hè jīng cāi 。zhǔ rén hé shì tài chén āi 。dī tóu hái shuō xiàng ,bèi zhào yòu zhòng lái 。

歌神请上车2017_91y-上下分-微信联系

多谢北山山下老,歌神殷勤一语佳哉 。借君竹杖与芒鞋。径须从此去,歌神深入白云堆。###duō xiè běi shān shān xià lǎo ,yīn qín yī yǔ jiā zāi 。jiè jun1 zhú zhàng yǔ máng xié 。jìng xū cóng cǐ qù ,shēn rù bái yún duī 。绿鬓都无白发侵 。醉时拈笔越精神。爱将芜语追前事,请上更把梅花比那人。###lǜ bìn dōu wú bái fā qīn 。zuì shí niān bǐ yuè jīng shén 。ài jiāng wú yǔ zhuī qián shì  ,请上gèng bǎ méi huā bǐ nà rén  。

歌神请上车2017_91y-上下分-微信联系

回急雪,歌神遏行云。近时歌舞旧时情 。君侯要识谁轻重,歌神看取金杯几许深。###huí jí xuě ,è háng yún 。jìn shí gē wǔ jiù shí qíng 。jun1 hóu yào shí shuí qīng zhòng ,kàn qǔ jīn bēi jǐ xǔ shēn 。

泪眼送君倾似雨。不折垂杨,请上只倩愁随去。有底风光留不住。烟波万顷春江舻。###lèi yǎn sòng jun1 qīng sì yǔ 。bú shé chuí yáng  ,请上zhī qiàn chóu suí qù 。yǒu dǐ fēng guāng liú bú zhù 。yān bō wàn qǐng chūn jiāng lú 。歌神莫怪鸳鸯绣带长。腰轻不胜舞衣裳。薄幸只贪游冶去。何处。垂杨系马恣轻狂。花谢絮飞春又尽。堪恨 。断弦尘管伴啼妆。不信归来但自看。怕见。为郎憔悴却羞郎。###mò guài yuān yāng xiù dài zhǎng 。yāo qīng bú shèng wǔ yī shang 。báo xìng zhī tān yóu yě qù 。hé chù 。chuí yáng xì mǎ zì qīng kuáng 。huā xiè xù fēi chūn yòu jìn 。kān hèn 。duàn xián chén guǎn bàn tí zhuāng 。bú xìn guī lái dàn zì kàn 。pà jiàn 。wéi láng qiáo cuì què xiū láng 。

闲倚胡床,请上庾公楼外峰千朵。与谁同坐。明月清风我。###xián yǐ hú chuáng ,yǔ gōng lóu wài fēng qiān duǒ 。yǔ shuí tóng zuò 。míng yuè qīng fēng wǒ 。别乘一来,歌神有唱应须和。还知么。自从添个。风月平分破。###bié chéng yī lái ,歌神yǒu chàng yīng xū hé 。hái zhī me 。zì cóng tiān gè 。fēng yuè píng fèn pò 。

元宵似是欢游好。何况公庭民讼少。万家游赏上春台,请上十里神仙迷海岛。###yuán xiāo sì shì huān yóu hǎo 。hé kuàng gōng tíng mín sòng shǎo 。wàn jiā yóu shǎng shàng chūn tái  ,请上shí lǐ shén xiān mí hǎi dǎo 。平原不似高阳傲。促席雍容陪语笑。坐中有客最多情,歌神不惜玉山拚醉倒。###píng yuán bú sì gāo yáng ào 。cù xí yōng róng péi yǔ xiào 。zuò zhōng yǒu kè zuì duō qíng ,歌神bú xī yù shān pīn zuì dǎo 。

Copyright © 2020 Powered by 苦瓜电影网   sitemap

回顶部