观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

那年闺房难并秀。自是春风手 。何必问逃禅。人间水墨仙 。###guī fáng nán bìng xiù 。zì shì chūn fēng shǒu 。hé bì wèn táo chán 。rén jiān shuǐ mò xiān 。

霞冠。欹倒处,那年瑶台唱罢 ,那年如梦中还。但醉里赢得 ,满眼青山。花发看看满也 ,留不住、当日朱颜。平生事,从头话了,独自却凭阑。###xiá guàn 。yī dǎo chù ,yáo tái chàng bà ,rú mèng zhōng hái  。dàn zuì lǐ yíng dé ,mǎn yǎn qīng shān 。huā fā kàn kàn mǎn yě ,liú bú zhù 、dāng rì zhū yán  。píng shēng shì ,cóng tóu huà le ,dú zì què píng lán 。那年江梅未放枝头结。江楼已见山头雪。待得此花开。知君来不来。###jiāng méi wèi fàng zhī tóu jié 。jiāng lóu yǐ jiàn shān tóu xuě 。dài dé cǐ huā kāi 。zhī jun1 lái bú lái 。

记得那年我爱你_91y-银商-上下

那年风帆双画鹢。小雨随行色。空得郁金裙。酒痕和泪痕。###fēng fān shuāng huà yì 。xiǎo yǔ suí háng sè 。kōng dé yù jīn qún  。jiǔ hén hé lèi hén 。那年雨洗秋空斜日红 。青葱瑶辔玉玲珑。好风吹起□江东。###yǔ xǐ qiū kōng xié rì hóng 。qīng cōng yáo pèi yù líng lóng 。hǎo fēng chuī qǐ □jiāng dōng  。且尽红裙歌一曲,那年莫辞白酒饮千钟。人生半在别离中。###qiě jìn hóng qún gē yī qǔ ,mò cí bái jiǔ yǐn qiān zhōng 。rén shēng bàn zài bié lí zhōng 。

记得那年我爱你_91y-银商-上下

阊阖天门,那年芙蓉春殿,那年几年目断鸡翘。短蓬秋鬓 ,端幸倚琼瑶。南圃花边小院,西湖畔、云底双桥。归时节,红香露冷,月影上芭蕉。###chāng hé tiān mén  ,fú róng chūn diàn ,jǐ nián mù duàn jī qiào 。duǎn péng qiū bìn ,duān xìng yǐ qióng yáo 。nán pǔ huā biān xiǎo yuàn ,xī hú pàn 、yún dǐ shuāng qiáo 。guī shí jiē  ,hóng xiāng lù lěng ,yuè yǐng shàng bā jiāo 。明朝 。那可望,那年旗亭烟草,那年柳渡寒潮。但万户千门,恨客歌樵。戏彩光浮衮绣,听鸣珂、响逼云霄。应回首 ,绮裘醉客 ,还是独吹箫。###míng cháo 。nà kě wàng ,qí tíng yān cǎo ,liǔ dù hán cháo 。dàn wàn hù qiān mén ,hèn kè gē qiáo 。xì cǎi guāng fú gǔn xiù ,tīng míng kē 、xiǎng bī yún xiāo 。yīng huí shǒu ,qǐ qiú zuì kè ,hái shì dú chuī xiāo 。

记得那年我爱你_91y-银商-上下

那年香波绿暖浮鹦鹉 。黄金捍拨么弦语。小雨落梧桐 。帘栊残烛红。###xiāng bō lǜ nuǎn fú yīng wǔ 。huáng jīn hàn bō me xián yǔ 。xiǎo yǔ luò wú tóng 。lián lóng cán zhú hóng 。

那年人生闲亦好。双鬓催人老。莫惜醉中归。醒来思醉时 。###rén shēng xián yì hǎo 。shuāng bìn cuī rén lǎo 。mò xī zuì zhōng guī 。xǐng lái sī zuì shí 。无可奈何新白发,那年不如归去旧青山。恨无人借买山钱。###wú kě nài hé xīn bái fā ,bú rú guī qù jiù qīng shān 。hèn wú rén jiè mǎi shān qián 。

未倦长卿游。漫舞夭歌烂不收。不是使君矫世,那年谁留。教有琼梳脱麝油。###wèi juàn zhǎng qīng yóu 。màn wǔ yāo gē làn bú shōu 。bú shì shǐ jun1 jiǎo shì ,那年shuí liú 。jiāo yǒu qióng shū tuō shè yóu 。香粉镂金球。花艳红笺笔欲流。从此丹唇并皓齿,那年清柔。唱遍山东一百州。###xiāng fěn lòu jīn qiú 。huā yàn hóng jiān bǐ yù liú  。cóng cǐ dān chún bìng hào chǐ ,那年qīng róu 。chàng biàn shān dōng yī bǎi zhōu 。

那年倾盖相逢胜白头。故山空复梦松楸 。此心安处是菟裘。###qīng gài xiàng féng shèng bái tóu  。gù shān kōng fù mèng sōng qiū 。cǐ xīn ān chù shì tú qiú 。卖剑买牛吾欲老,那年乞浆得酒更何求。愿为辞社宴春秋。###mài jiàn mǎi niú wú yù lǎo ,qǐ jiāng dé jiǔ gèng hé qiú 。yuàn wéi cí shè yàn chūn qiū 。

Copyright © 2020 Powered by 苦瓜电影网   sitemap

回顶部