观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

不是承平好时节,猴王湖山容易著神仙。 其四 冷泉净寺可怜生,雨血风毛作队行。###fāng páo xiāo sǎ jiǎo jīn piān ,cái shàng hóng lóu yòu huà chuán 。

持杯酌月,女妖月未醉、女妖笑人先醉。忘醉倚、木犀花睡。满衣花影碎。###chí bēi zhuó yuè ,yuè wèi zuì 、xiào rén xiān zuì 。wàng zuì yǐ 、mù xī huā shuì 。mǎn yī huā yǐng suì 。恼晴空、猴王日长无力,猴王风吹不尽愁绪。马头零乱流光转,粟粟巧粘红树。闲意度。似特地、随他燕子穿帘去。徘徊不语。谩仿佛眉尖,留连眼底,芳草正如雾。###nǎo qíng kōng 、rì zhǎng wú lì ,fēng chuī bú jìn chóu xù 。mǎ tóu líng luàn liú guāng zhuǎn ,sù sù qiǎo zhān hóng shù 。xián yì dù 。sì tè dì 、suí tā yàn zǐ chuān lián qù 。pái huái bú yǔ 。màn fǎng fó méi jiān ,liú lián yǎn dǐ ,fāng cǎo zhèng rú wù 。

猴王与女妖_91-正版-上下分银子商

冥濛处。独凭阑干凝伫。翠蛾今在何许。隔花箫鼓春城暮。肠断小窗微雨。休更舞。明日看、女妖池萍始信低飞误 。长桥短浦。怅不似危红,女妖苍苔点遍,犹涩马蹄驻。###míng méng chù 。dú píng lán gàn níng zhù 。cuì é jīn zài hé xǔ 。gé huā xiāo gǔ chūn chéng mù 。cháng duàn xiǎo chuāng wēi yǔ 。xiū gèng wǔ 。míng rì kàn 、chí píng shǐ xìn dī fēi wù 。zhǎng qiáo duǎn pǔ 。chàng bú sì wēi hóng ,cāng tái diǎn biàn ,yóu sè mǎ tí zhù 。小市收镫,猴王渐柝声隐隐 ,猴王人语沈沈。月华如水,香街尘冷,阑干琐碎花阴。罗帏不隔婵娟,多情伴人 ,孤枕最分明。见屏山翠叠 ,遮断行云。###xiǎo shì shōu dèng ,jiàn tuò shēng yǐn yǐn ,rén yǔ shěn shěn 。yuè huá rú shuǐ ,xiāng jiē chén lěng ,lán gàn suǒ suì huā yīn 。luó wéi bú gé chán juān ,duō qíng bàn rén ,gū zhěn zuì fèn míng 。jiàn píng shān cuì dié ,zhē duàn háng yún 。因记款曲西厢,女妖趁凌波步影,女妖笑拾遗簪 。元宵相次近也,沙河箫鼓,恰是如今。行行舞袖歌裙。归还不管更深。黯无言,新愁旧月,空照黄昏 。###yīn jì kuǎn qǔ xī xiāng ,chèn líng bō bù yǐng ,xiào shí yí zān 。yuán xiāo xiàng cì jìn yě ,shā hé xiāo gǔ ,qià shì rú jīn 。háng háng wǔ xiù gē qún 。guī hái bú guǎn gèng shēn 。àn wú yán ,xīn chóu jiù yuè ,kōng zhào huáng hūn 。

猴王与女妖_91-正版-上下分银子商

暮云春树江东远,猴王十年软红尘井 。雨屋酣歌,猴王月楼醉倚,还倩天风吹醒。青镫耿耿。算除却渊明,谁怜孤影 。自卷荷衣 ,石床高卧翠微冷。###mù yún chūn shù jiāng dōng yuǎn ,shí nián ruǎn hóng chén jǐng 。yǔ wū hān gē ,yuè lóu zuì yǐ ,hái qiàn tiān fēng chuī xǐng 。qīng dèng gěng gěng 。suàn chú què yuān míng ,shuí lián gū yǐng 。zì juàn hé yī ,shí chuáng gāo wò cuì wēi lěng 。山空但觉昼永。旧游花柳梦,女妖不忍重省。燕子梁空,女妖鸡儿巷静,休说长安风景。丹台路迥。怎见得玄都,□□芳径。共理瑶笙,凤凰花外听。###shān kōng dàn jiào zhòu yǒng 。jiù yóu huā liǔ mèng ,bú rěn zhòng shěng 。yàn zǐ liáng kōng ,jī ér xiàng jìng ,xiū shuō zhǎng ān fēng jǐng 。dān tái lù jiǒng 。zěn jiàn dé xuán dōu ,□□fāng jìng 。gòng lǐ yáo shēng ,fèng huáng huā wài tīng 。

猴王与女妖_91-正版-上下分银子商

海棠才试春光小 ,猴王西风便吹秋去。白石粼粼,猴王丹林点点,装缀东皋南浦。清游顿阻。谩空有园林,可无钟鼓 。一曲庭花,隔江谁与问商女 。###hǎi táng cái shì chūn guāng xiǎo ,xī fēng biàn chuī qiū qù 。bái shí lín lín ,dān lín diǎn diǎn ,zhuāng zhuì dōng gāo nán pǔ 。qīng yóu dùn zǔ 。màn kōng yǒu yuán lín ,kě wú zhōng gǔ 。yī qǔ tíng huā ,gé jiāng shuí yǔ wèn shāng nǚ 。

离怀浑似梦里,女妖碧云犹冉冉,女妖佳人何处。越岫鸡盟,秦楼燕约,争奈年华已暮。凭高吊古。算只有梅花,伴人凄楚。极目天长,淡霞明断雨。###lí huái hún sì mèng lǐ ,bì yún yóu rǎn rǎn ,jiā rén hé chù 。yuè xiù jī méng ,qín lóu yàn yuē ,zhēng nài nián huá yǐ mù 。píng gāo diào gǔ 。suàn zhī yǒu méi huā ,bàn rén qī chǔ 。jí mù tiān zhǎng ,dàn xiá míng duàn yǔ 。罗刹江边人饲虎,猴王女儿山下鬼啼莺 。###xiū zhú biàn juān diào hè dì ,chūn fēng yùn jí yǎng huā tiān 。

漏穿夕塔烟烽影,女妖飘撇晨钟鼓角声。###dié guò liǔ yuàn yíng dān fěn ,yīng zuò táo dī hóu guǎn xián 。夜雨滴残舟淅沥,猴王不须噩梦也心惊。 其五 建业余杭古帝丘,六朝南渡尽风流。###bú shì chéng píng hǎo shí jiē ,hú shān róng yì zhe shén xiān 。 qí sì

白公妓可如安石,女妖苏小湖应并莫愁。###lěng quán jìng sì kě lián shēng ,yǔ xuè fēng máo zuò duì háng 。戎马南来皆故国,猴王江山北望总神州。###luó shā jiāng biān rén sì hǔ ,nǚ ér shān xià guǐ tí yīng 。

Copyright © 2020 Powered by 苦瓜电影网   sitemap

回顶部