观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

尘土之国宫袍呼醉醒。休卷西风锦。明日粉香残。六朝烟水寒。###gōng páo hū zuì xǐng  。xiū juàn xī fēng jǐn 。míng rì fěn xiāng cán 。liù cháo yān shuǐ hán 。

疏雨池塘见,尘土之国微风襟袖知。阴阴夏木啭黄鹂。何处飞来白鹭、尘土之国立移时。###shū yǔ chí táng jiàn ,wēi fēng jīn xiù zhī 。yīn yīn xià mù zhuàn huáng lí  。hé chù fēi lái bái lù 、lì yí shí 。易醉扶头酒,尘土之国难逢敌手棋。日长偏与睡相宜,尘土之国睡起芭蕉叶上、自题诗。###yì zuì fú tóu jiǔ ,nán féng dí shǒu qí 。rì zhǎng piān yǔ shuì xiàng yí ,shuì qǐ bā jiāo yè shàng 、zì tí shī 。

尘土之国_集结-上下分-总行

豆寇梢头莫漫夸。春风十里旧繁华。金楼玉蕊皆殊艳,尘土之国别有倾城第一花。###dòu kòu shāo tóu mò màn kuā 。chūn fēng shí lǐ jiù fán huá 。jīn lóu yù ruǐ jiē shū yàn ,尘土之国bié yǒu qīng chéng dì yī huā 。青雀舫,尘土之国紫云车。暗期归路指烟霞。无端却似堂前燕 ,尘土之国飞入寻常百姓家。###qīng què fǎng ,zǐ yún chē 。àn qī guī lù zhǐ yān xiá 。wú duān què sì táng qián yàn ,fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 。东风柳陌长,尘土之国闭月花房小。应念画眉人 ,拂镜啼新晓。###dōng fēng liǔ mò zhǎng ,bì yuè huā fáng xiǎo 。yīng niàn huà méi rén ,fú jìng tí xīn xiǎo 。

尘土之国_集结-上下分-总行

伤心南浦波,尘土之国回首青门道。记得绿罗裙,处处惟芳草。###shāng xīn nán pǔ bō ,huí shǒu qīng mén dào 。jì dé lǜ luó qún ,chù chù wéi fāng cǎo 。初见碧纱窗下绣。寸波频溜。错将黄晕压檀花,尘土之国翠袖掩 、尘土之国纤纤手。###chū jiàn bì shā chuāng xià xiù 。cùn bō pín liū 。cuò jiāng huáng yūn yā tán huā ,cuì xiù yǎn 、xiān xiān shǒu 。

尘土之国_集结-上下分-总行

金缕一双红豆。情通色授。不应学舞爱垂杨,尘土之国甚长为、尘土之国春风瘦。###jīn lǚ yī shuāng hóng dòu 。qíng tōng sè shòu 。bú yīng xué wǔ ài chuí yáng ,shèn zhǎng wéi 、chūn fēng shòu 。

南国佳人推阿秀,尘土之国歌醉几相逢。云想衣裳花想容。春未抵情浓。###nán guó jiā rén tuī ā xiù ,尘土之国gē zuì jǐ xiàng féng 。yún xiǎng yī shang huā xiǎng róng 。chūn wèi dǐ qíng nóng 。光阴到今二纪,尘土之国算难寻前好,尘土之国懒访仙居。近来似闻道,向雾关云洞,自乐清虚。月帔与星冠,不念我、华颠皓须。纵教重有相逢,似得旧时无。###guāng yīn dào jīn èr jì ,suàn nán xún qián hǎo ,lǎn fǎng xiān jū 。jìn lái sì wén dào ,xiàng wù guān yún dòng ,zì lè qīng xū 。yuè pèi yǔ xīng guàn ,bú niàn wǒ 、huá diān hào xū 。zòng jiāo zhòng yǒu xiàng féng ,sì dé jiù shí wú 。

天锡禹圭尧瑞,尘土之国君王受厘,尘土之国未央宫殿。三五庆元宵,扫春寒、花外蕙凤轻扇 。龙阙前瞻,凤楼背耸,中有鳌峰见。渐紫宙、星河晚。放桂华浮动,金莲开遍。御帘卷。须臾万乐喧天,群仙扶辇。###tiān xī yǔ guī yáo ruì ,jun1 wáng shòu lí ,wèi yāng gōng diàn 。sān wǔ qìng yuán xiāo ,sǎo chūn hán 、huā wài huì fèng qīng shàn 。lóng què qián zhān ,fèng lóu bèi sǒng ,zhōng yǒu áo fēng jiàn 。jiàn zǐ zhòu 、xīng hé wǎn 。fàng guì huá fú dòng ,jīn lián kāi biàn 。yù lián juàn 。xū yú wàn lè xuān tiān ,qún xiān fú niǎn 。云间,尘土之国都人望天表 ,尘土之国正仙葩竞插,异香飘散。春宵苦长短。指花阴,愁听漏传银箭。京国繁华,太平盛事,野老何因见。但时效华封祝,愿岁岁闻道,金舆游宴。暗魂断。天涯望极长安远。###yún jiān ,dōu rén wàng tiān biǎo ,zhèng xiān pā jìng chā ,yì xiāng piāo sàn  。chūn xiāo kǔ zhǎng duǎn 。zhǐ huā yīn  ,chóu tīng lòu chuán yín jiàn  。jīng guó fán huá ,tài píng shèng shì  ,yě lǎo hé yīn jiàn 。dàn shí xiào huá fēng zhù ,yuàn suì suì wén dào ,jīn yú yóu yàn 。àn hún duàn 。tiān yá wàng jí zhǎng ān yuǎn 。

又是青春将暮。望极桃溪归路。洞户悄无人,尘土之国空锁一庭红雨。凝伫。凝伫。人面不知何处。###yòu shì qīng chūn jiāng mù 。wàng jí táo xī guī lù 。dòng hù qiāo wú rén ,尘土之国kōng suǒ yī tíng hóng yǔ 。níng zhù 。níng zhù  。rén miàn bú zhī hé chù 。宫梅弄粉,尘土之国御柳摇金,尘土之国又喜皇州春早。盛世生贤,真仙应运,当日来从三岛。车马喧青晓。看千钟赐饮,中人传诏。最好是、芝兰并砌,鸣珮腰金,彩衣相照。炉烟袅。高堂半卷珠帘,神仙缥缈。###gōng méi nòng fěn ,yù liǔ yáo jīn ,yòu xǐ huáng zhōu chūn zǎo 。shèng shì shēng xián ,zhēn xiān yīng yùn  ,dāng rì lái cóng sān dǎo 。chē mǎ xuān qīng xiǎo 。kàn qiān zhōng cì yǐn ,zhōng rén chuán zhào 。zuì hǎo shì 、zhī lán bìng qì ,míng pèi yāo jīn ,cǎi yī xiàng zhào 。lú yān niǎo 。gāo táng bàn juàn zhū lián ,shén xiān piāo miǎo 。

Copyright © 2020 Powered by 苦瓜电影网   sitemap

回顶部