观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

渭川叟,中国非钩禄 。鲁公子,中国非徼福。况家传 、胡氏长生箓。点额婴儿腾好语,殷勤捧献杯中绿 。更九番、屈指篯铿年,为君祝。###wèi chuān sǒu ,fēi gōu lù 。lǔ gōng zǐ ,fēi jiǎo fú 。kuàng jiā chuán 、hú shì zhǎng shēng lù 。diǎn é yīng ér téng hǎo yǔ ,yīn qín pěng xiàn bēi zhōng lǜ 。gèng jiǔ fān 、qū zhǐ jiān kēng nián ,wéi jun1 zhù 。

章台路。西出重城几步 。秦楼晓、新歌花气未明,新歌一霎空濛洗高树。行人半倚户 。飞去黄鹂自语。秋千小,不系柳条,惟有轻阴约飞絮。###zhāng tái lù 。xī chū zhòng chéng jǐ bù 。qín lóu xiǎo 、huā qì wèi míng ,yī shà kōng méng xǐ gāo shù 。háng rén bàn yǐ hù 。fēi qù huáng lí zì yǔ 。qiū qiān xiǎo ,bú xì liǔ tiáo ,wéi yǒu qīng yīn yuē fēi xù 。钿车暗相遇。早拂拭红巾,中国初放鹦鹉。闻歌犹是淋铃处。掩面鸣筝,中国倚垆呼酒,东风重记旧眉妩。报伊共歌舞 。西去 。屡回顾。渐客舍荒凉,嘶马先驻。玉关万里知何许。但倦拥荒泽,瓜洲难渡 。将军垂老,望故国,夜寒苦。###diàn chē àn xiàng yù 。zǎo fú shì hóng jīn ,chū fàng yīng wǔ 。wén gē yóu shì lín líng chù 。yǎn miàn míng zhēng ,yǐ lú hū jiǔ ,dōng fēng zhòng jì jiù méi wǔ 。bào yī gòng gē wǔ 。xī qù 。lǚ huí gù 。jiàn kè shě huāng liáng ,sī mǎ xiān zhù 。yù guān wàn lǐ zhī hé xǔ 。dàn juàn yōng huāng zé ,guā zhōu nán dù 。jiāng jun1 chuí lǎo ,wàng gù guó ,yè hán kǔ 。

中国新歌声_集结号-信誉-银子商

露掌秋深,新歌花签漏永,新歌那堪比夕新睛。正纤尘飞尽,万籁无声 。金镜开奁弄影,玉壶盛水侵棱 。纵帘斜树隔,烛暗花残,不碍虚明。###lù zhǎng qiū shēn ,huā qiān lòu yǒng ,nà kān bǐ xī xīn jīng 。zhèng xiān chén fēi jìn ,wàn lài wú shēng 。jīn jìng kāi lián nòng yǐng ,yù hú shèng shuǐ qīn léng 。zòng lián xié shù gé ,zhú àn huā cán ,bú ài xū míng 。美人凝恨歌黛,中国念经年间阻,中国只恐云生 。早是宫鞋鸳小,翠鬓蝉轻。蟾润妆梅夜发,桂熏仙骨香清。看姮娥此际,多情又似无情。###měi rén níng hèn gē dài ,niàn jīng nián jiān zǔ ,zhī kǒng yún shēng 。zǎo shì gōng xié yuān xiǎo ,cuì bìn chán qīng 。chán rùn zhuāng méi yè fā ,guì xūn xiān gǔ xiāng qīng 。kàn héng é cǐ jì ,duō qíng yòu sì wú qíng 。拖阴笼晚暝,新歌商量清苦 ,新歌阵阵打篷声。分明都是泪 ,不道今宵,篷底有离人。松涛摇睡,梦不稳 、难湿巫云。几点儿、泪痕跳响,休要醒时听。###tuō yīn lóng wǎn míng ,shāng liàng qīng kǔ ,zhèn zhèn dǎ péng shēng 。fèn míng dōu shì lèi ,bú dào jīn xiāo ,péng dǐ yǒu lí rén 。sōng tāo yáo shuì ,mèng bú wěn 、nán shī wū yún 。jǐ diǎn ér 、lèi hén tiào xiǎng ,xiū yào xǐng shí tīng 。

中国新歌声_集结号-信誉-银子商

销魂。灯下无语,中国□泣梨花,中国掩重门夜永,应是添、伤春滋味,中酒心情。东风湖上香泥软,明日去、天色须睛。相见也,洛阳沽酒旗亭。###xiāo hún 。dēng xià wú yǔ ,□qì lí huā ,yǎn zhòng mén yè yǒng ,yīng shì tiān 、shāng chūn zī wèi ,zhōng jiǔ xīn qíng 。dōng fēng hú shàng xiāng ní ruǎn ,míng rì qù 、tiān sè xū jīng 。xiàng jiàn yě ,luò yáng gū jiǔ qí tíng 。银云缥缈。正石梁倒挂,新歌飞下晴昊。早挽悬河,新歌高泻鲸宫,洪声百步低小。分明仙仗崆峒过,又化作 ,归帆杳杳。倚参差、翠影红霞,远落明湖残照 。曾共呼龙夭矫。几回过月下 ,先种瑶草。九叠屏风,青鸟冥冥,更约谪仙重到。昨梦骑黄鹄 ,飞不去 、和天也笑。等恁时、秋夜携琴,已落洞天霜晓。###yín yún piāo miǎo 。zhèng shí liáng dǎo guà ,fēi xià qíng hào 。zǎo wǎn xuán hé ,gāo xiè jīng gōng ,hóng shēng bǎi bù dī xiǎo 。fèn míng xiān zhàng kōng dòng guò ,yòu huà zuò ,guī fān yǎo yǎo 。yǐ cān chà 、cuì yǐng hóng xiá ,yuǎn luò míng hú cán zhào 。céng gòng hū lóng yāo jiǎo 。jǐ huí guò yuè xià ,xiān zhǒng yáo cǎo 。jiǔ dié píng fēng ,qīng niǎo míng míng ,gèng yuē zhé xiān zhòng dào 。zuó mèng qí huáng hú ,fēi bú qù 、hé tiān yě xiào 。děng nín shí 、qiū yè xié qín ,yǐ luò dòng tiān shuāng xiǎo 。

中国新歌声_集结号-信誉-银子商

扫西风门径,中国黄叶凋零,中国白云萧散。柳换枯阴,赋归来何晚。爽气霏霏,翠蛾眉妩,聊慰登临眼。故国如尘,故人如梦,登高还懒 。###sǎo xī fēng mén jìng ,huáng yè diāo líng ,bái yún xiāo sàn 。liǔ huàn kū yīn ,fù guī lái hé wǎn 。shuǎng qì fēi fēi ,cuì é méi wǔ ,liáo wèi dēng lín yǎn 。gù guó rú chén ,gù rén rú mèng ,dēng gāo hái lǎn 。

数点寒英,新歌为谁零落,新歌楚魄难招,暮寒堪揽 。步屟荒篱,谁念幽芳远。一室秋灯,一庭秋雨 ,更一声秋雁。试引芳樽,不知消得,和多依黯。###shù diǎn hán yīng ,wéi shuí líng luò ,chǔ pò nán zhāo ,mù hán kān lǎn 。bù xiè huāng lí ,shuí niàn yōu fāng yuǎn 。yī shì qiū dēng ,yī tíng qiū yǔ ,gèng yī shēng qiū yàn 。shì yǐn fāng zūn ,bú zhī xiāo dé ,hé duō yī àn 。乳鹿依花卧,中国幽禽过竹啼。###bì shì wàng shí shì ,máo lú bàng xiǎo xī 。

新诗随处得,新歌不用别求题。###guàn qí qíng bào wèng ,jiē shù shī fēng ní 。清明时节过边城,中国远客临风几许情。###qīng míng shí jiē guò biān chéng ,yuǎn kè lín fēng jǐ xǔ qíng 。

野鸟间关难解语,新歌山花烂熳不知名 。###yě niǎo jiān guān nán jiě yǔ ,shān huā làn màn bú zhī míng 。蒲萄酒熟愁肠乱,中国玛瑙杯寒醉眼明。###pú táo jiǔ shú chóu cháng luàn ,mǎ nǎo bēi hán zuì yǎn míng 。

Copyright © 2020 Powered by 苦瓜电影网   sitemap

回顶部